Regulamin zakupów w pasiece Bartnik Podlasia

Pasieka "Bartnik Podlasia", działa pod adresem www.bartnikpodlasia.com.pl i prowadzony przez:
mgr inż. Jerzy Sielach, ul. Miodowa 6, 17-240 Czeremcha

Gospodarstwo pasieczne Bartnik Podlasia, zwany również w treści regulaminu Sprzedającym, prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie włąsnych produktów pszczelich za pośrednictwem internetu. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.bartnikpodlasia.com.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mailem informację o jego przyjęciu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Do prawidłowego korzystania ze sklepu  niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script zalecane oprogramowanie Internet Explorer; Firefox; Opera; Google Chrome; Safari, włączona obsługa plików Cookie. Strona sklepu jest zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1024x768px

Wszystkie ceny podawane na stronie www.bartnikpodlasia.com.pl są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa kupujący.


Aby złożyć zamówienie drogą internetową na stronie www.bartnikpodlasia.com.pl, przy pierwszych zakupach konieczne jest utworzenie nowego konta Klienta lub skorzystanie z możliwości zamówienia bez konieczności rejestracji. W obu przypadkach od klienta wymagane jest podanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym w przypadku telefonów stacjonarnych) oraz adresu e-mail. Dane te konieczne są w celu zapewnienia szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji zamówienia Klienta, oraz kontaktu z nim w razie potrzeb określonych przez ten Regulamin.

Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub błędnie podane dane kontaktowe/teleadresowe mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia bądź nawet jego uniemożliwienie.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie z zaznaczeniem numeru zamówienia oraz daty jego przyjęcia. Zastrzegam sobie prawo do dodatkowego potwierdzania lub odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.

W przypadku kiedy dane zamawiającego bądź samo zamówienie budzą wątpliwości co do intencji klienta,  może zaistnieć konieczność potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez bezpośredni kontakt z zamawiającym, drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Zastrzegam sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.

Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni roboczych, zostaną anulowane.

Każde złożone zamówienie potwierdzane jest  e-mailem, a Klient informowany jest o każdej zmianie stanu realizacji zamówienia.

Zamówienie, które nie zostało automatycznie potwierdzone poprzez e-mail nie zostało również, najprawdopodobniej z przyczyn technicznych, przyjęte. Prosimy o wstrzymanie się ze wszelkimi płatnościami i ponowne złożenie zamówienia, zwracając szczególną uwagą na poprawność danych teleadresowych Klienta. W celu uniknięcia dalszych problemów, w polu "Uwagi" prosimy również zaznaczyć, że jest to zamówienie powtórne.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 2-5 dni roboczych (w zależności od dostępności zamówionego asortymentu). Jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze pasieki. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 21 dni. Prosimy o cierpliwość. Państwa zamówienie zostanie zrealizowane!  Stale uaktualniamy listę dostępnych towarów, niestety może się zdarzyć, że towar, przez Państwa wybrany został sprzedany w naszym sklepie stacjonarnym. W takim przypadku staramy się jak najszybciej poinformować klienta o tym fakcie. Realizacja zamówień płatnych przelewem dokonywana jest po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.

Klient ma do wyboru kilka rodzajów płatności:
- po wpłacie na konto
- za pobraniem

Pasieka Bartnik Podlasia dokłada wszelkich starań aby dane o dostępnosci produktów w sklepie podane na stronie www.bartnikpodlasia.com.pl były zgodne ze stanem rzeczywistym. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za utrudnienia powstałe w wyniku niezgodności tych danych ze stanem faktycznym.

Przed odebraniem przesyłki kurierskiej Klient ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki w celu stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń przesyłki mających miejsce w trakcie transportu oraz zażądać sporządzenia protokołu szkodowego. O ubytkach lub uszkodzeniach może w szczególności świadczyć mechaniczne uszkodzenia opakowania przesyłki. Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki, jeśli po sprawdzeniu jej stanu okaże się, że towar jest uszkodzony, przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić obsługę pasieki telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Zgodnie z art. 76 ustawy – Prawo przewozowe przyjęcie przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń w stosunku do firmy kurierskiej z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, chyba że zachodzi jedna z wymienionych niżej okoliczności:
 a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
 b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
 c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
 d) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.


Oferta i dostępność produktów BArtnik Podlasia oraz niniejszy regulamin - są ważne wyłącznie na terenie Polski - jeżeli towar zamawiany jest z zagranicy, bądź chcą Państwo abyśmy wysłali go poza Polskę - najpierw należy skontaktować się z nami.


Pasieka Bartnik Podlasia może odmówić realizacji zamówienia bądź ograniczyć formy zapłaty za zamówiony towar wyłącznie do "przedpłaty", jeżeli Klient w przeszłości nie odebrał już przesyłki. Za wszystkie nieodebrane przesyłki z winy Klienta, pasieka Bartnik Podlasia będzie obciążać kwotą przesyłki danej paczki tam i z powrotem.

Pasieka Bartnik Podlasia, zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, bądź zmiany ich cen bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

Staramy się opisywać produkty w sposób rzetelny i dokładny, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że są one całkowicie wolne od błędów. Zdjęcia oraz filmy przedstawiające dane produkty mogą różnić się wyglądem lub kolorem w zależności od ustawień parametrów Państwa monitora. W razie wątpliwości związanych z cechami lub działaniem produktu prosimy przed zakupem o kontakt tel. kom. 507-23-96-96.

Pasieka Bartnik Podlasia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek złego użycia bądź użytkowania produktów bez zapoznania się z ulotką lub opisem produktu.

Pasieka Bartnik Podlasia nie odbiera przesyłek za pobraniem, chyba że zostało to wcześniej ustalone.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w zadnej formie nie są udostępniane bądź ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ta ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Administratorem danych jest Jerzy Sielach.

Oferta zamieszczona na stronie www.bartnikpodlasia.com.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowi  jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy według przepisów KPC.

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność  z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym.

Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej www.bartnikpodlasia.com.pl. Zmiany nie mogą naruszać praw zamawiającego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

Niniejszy Regulamin udostępniany jest w sposób ciągły na stronie internetowej www.bartnikpodlasia.com.pl w sposób umożliwiający jego zapisanie i wydrukowanie. Sprzedawca zachęca Klientów do zapamiętania treści Regulaminu w swoich urządzeniach końcowych.

Wszelkie próby zastraszania nas, szkalowanie, pomawianie, składanie fałszywych zawiadomień do organów ścigania o rzekomych bezprawnych czynach z naszej strony nie doprowadzi do rozwiązania problemu, tylko ewentualnie przeciwnie, przysporzy dodatkowych kłopotów.

Podejmowanie przez Was ww. działań spowoduje ostrą reakcję prawną i adwokat lub radca prawny podejmie stosowne działania. Informujemy, że składanie fałszywych zawiadomień do organów ścigania jest przestępstwem (art. 234 kk - Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.). Natomiast naruszanie dóbr osobistych naszej firmy spowoduje dodatkowo wszczęcie sądowego postępowania cywilnego, co może narazić osoby naruszające porządek prawny na dodatkowe koszty, w tym przypadku w związku z wytoczeniem powództwa o naruszenie dóbr osobistych i zapłatę.